Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2017 a končící dnem 31. prosince 2017 na základě vyhodnocení činnosti Sportovního klubu FITDANCESPORT, z.s. a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Členské schůze Sportovního klubu FITDANCESPORT, z.s. konané dne 22. srpna 2018

Obsah

1) Obecné informace o organizaci     

2) Hlavní a vedlejší činnost organizace

3) Struktura organizace 

4) Členská základna

5) Hospodaření organizace

1. Obecné informace o organizaci                                                                          

Název účetní jednotky:                           Sportovní klub FITDANCESPORT, z.s.

Sídlo:                                                      Skupova 39, 30100 Plzeň         

IČ:                                                            04286278                                      

Právní forma:                                           spolek

Spisová značka:                                       L 7383 vedená u Krajského soudu v Plzni

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace

Sportovní klub FITDANCESPORT, z. s.  byl založen v srpnu 2015 za účelem podpory sportu a taneční činnosti. Naším cílem je začlenění pohybové aktivity do běžného života zejména dětí a mládeže.

Ve sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost organizace, zejména:

  1. provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní, taneční a obdobnou činnost a vytvářela pro ni a členy materiální a organizační podmínky
  2. svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména v oblasti jeho vlivu na zdraví
  3. udržovala pronajaté prostory
  4. spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci.

Za účelem financování hlavní činnosti provozoval Sportovní klub FITDANCESPORT, z. s. také vedlejší činnost. Ve sledovaném období měla organizace příjmy z pořádání akcí a vystoupení.          

3. Struktura organizace

Nejvyšším orgánem Sportovního klubu FITDANCESPORT, z. s.  je členská schůze.

Statutárním orgánem je:

Ing Lenka Rážová, předsedkyně

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení statutárních orgánů

4. Členská základna                                                                                          

Sportovní klub FITDANCESPORT, z.s. evidoval na konci sledovaného období 204 členů v následující struktuře:

Děti

(do 14 let)

Junioři

(od 15 do 17 let)

Dospělí

(nad 18 let)

107

11

86

 

5. Hospodaření organizace

Sportovní klub FITDANCESPORT, z. s. v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z členských příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy a vedlejší činnosti. Sportovní klub ve sledovaném období dosáhl výsledku hospodaření 100 000 Kč. Veškeré náklady a výnosy odpovídají plánu. Sportovní klub vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím období.

Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách této výroční zprávy:

Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty

Příloha č. 2 – Rozvaha

V Plzni dne 10. 9. 2018