Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2017 a končící dnem 31. prosince 2017 na základě vyhodnocení činnosti Sportovního klubu FITDANCESPORT, z.s. a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Členské schůze Sportovního klubu FITDANCESPORT, z.s. konané dne 22. srpna 2018

Obsah

1) Obecné informace o organizaci     

2) Hlavní a vedlejší činnost organizace

3) Struktura organizace 

4) Členská základna

5) Hospodaření organizace

1. Obecné informace o organizaci                                                                          

Název účetní jednotky:                           Sportovní klub FITDANCESPORT, z.s.

Sídlo:                                                      Skupova 39, 30100 Plzeň         

IČ:                                                            04286278                                      

Právní forma:                                           spolek

Spisová značka:                                       L 7383 vedená u Krajského soudu v Plzni

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace

Sportovní klub FITDANCESPORT, z. s.  byl založen v srpnu 2015 za účelem podpory sportu a taneční činnosti. Naším cílem je začlenění pohybové aktivity do běžného života zejména dětí a mládeže.

Ve sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost organizace, zejména:

 1. provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní, taneční a obdobnou činnost a vytvářela pro ni a členy materiální a organizační podmínky
 2. svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména v oblasti jeho vlivu na zdraví
 3. udržovala pronajaté prostory
 4. spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci.

Za účelem financování hlavní činnosti provozoval Sportovní klub FITDANCESPORT, z. s. také vedlejší činnost. Ve sledovaném období měla organizace příjmy z pořádání akcí a vystoupení.          

3. Struktura organizace

Nejvyšším orgánem Sportovního klubu FITDANCESPORT, z. s.  je členská schůze.

Statutárním orgánem je:

Ing Lenka Rážová, předsedkyně

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení statutárních orgánů

4. Členská základna                                                                                          

Sportovní klub FITDANCESPORT, z.s. evidoval na konci sledovaného období 204 členů v následující struktuře:

Děti

(do 14 let)

Junioři

(od 15 do 17 let)

Dospělí

(nad 18 let)

107

11

86

 

5. Hospodaření organizace

Sportovní klub FITDANCESPORT, z. s. v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z členských příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy a vedlejší činnosti. Sportovní klub ve sledovaném období dosáhl výsledku hospodaření 100 000 Kč. Veškeré náklady a výnosy odpovídají plánu. Sportovní klub vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím období.

Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách této výroční zprávy:

Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty

Příloha č. 2 – Rozvaha

V Plzni dne 10. 9. 2018                          

STANOVY

l.

Základní ustanovení

Spolek s názvem Sportovní klub FITDANCESPORT, z.s. je samosprávný a dobrovolný

svazek členů, kteří provozují sport a taneční činnost.

Sídlem sportovního klubu je Skupova 39/455. Plzeň 301 00

Provozovna sportovního klubu je  náměstí Republiky 202/28, Plzeň 301 00

II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

 1. Základním účelem a hlavni činností sportovního klubu je:
  1. provozovat sportovní a taneční činnost v rámci zapojení do sportovních tanečních aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky.
  2. organizovat sportovní a taneční činnost v rámci zapojení do mateřských a základních škol
  3. vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže
  4. budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá.
  5. vést své členy a ostatní zájemce o sport a tanec k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel.
  6. hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci.
  7. zajišťovat v oblasti sportu a tance vzdělání svých členů, jejich školení
  8. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.

 

2. Sportovní klub může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

III.

Orgány SK/TJ

1. Členská schůze

1.1.Členská schůze je nejvyšším orgánem sportovního klubu. Členská schůze je složena ze všech členů sportovního klubu starších 18-ti let. Právnická osoba, která je členem sportovního klubu, vysílá na členskou schůzi jednoho svého zástupce (dále jen účastníci valné hromady).

1.2. Schůze se konají nejméně jedenkrát do roka. Členská schůze se svolává pozvánkou vyvěšenou v provozovně sportovního klubu.

1.3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání členské schůze. Pozvánka vyvěšena nejméně 14 dní před konáním zasedání valné hromady.

1.4. Zasedání členské schůze může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno

1.5. Do působnosti členské schůze náleží zejména:

 1. rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
 2. rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky SK, rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru.
 3. volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání předsedy,
 4. volba a odvolání členů kontrolní komise,
 5. rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,
 6. schválení výsledku hospodaření,
 7. rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem SK,
 8. určení hlavních směrů činnosti SK,
 9. schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řádu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,
 10. schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,
 11. rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.

1.6. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomností nadpoloviční většiny jejich účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je členská schůze usnášeníschopná v počtu přítomných.

1.7. K platnosti usnesení členské schůze je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.

1.8. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.

1.9. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se členské schůze s hlasem rozhodujícím.

1.10. Zasedání členské schůze řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda SK. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.

1.11. Ze zasedání členské schůze je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle SK, a to v určených dnech a hodinách.

2. Předseda

2.1. Předseda je statutárním orgánem SK. Předseda zastupuje samostatně SK ve všech záležitostech, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výboru. V případě, že předseda zastupuje SK v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit SK škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

2.2. Předseda podepisuje za SK tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu SK připojí svůj podpis.

2.3. Funkční období předsedy je čtyřleté.

IV.

Členství

1.  Řádným členem SK se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem hlavní činností SK a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy SK.

2.  O přijetí za řádného člena rozhoduje pracovní předsednictvo na základě písemné přihlášky zájemcem o členství.

3.  SK vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí pracovní předsednictvo a to také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich pracovní předsednictvo prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem pracovní předsednictvo.

4.  Údaje o členech SK mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, kterého je SK členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územní samosprávy, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v SK podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

5.  Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od SK na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

A) Členská práva a povinnosti

1.  Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.

2.  Členská práva, která přísluší členům:

 1. účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti SK,
 2. podílet se na řízení SK,
 3. účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady buď osobně, nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 18ti let,
 4. volit a být volen do všech volených orgánů SK za podmínek těchto stanov: v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let,
 5. být informován o činnosti SK,
 6. účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,
 7. uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti SK,
 8. účastnit se jednání orgánů SK, jedná-li se o činnost či chování daného člena,
 9. ukončit kdykoliv své členství

3.  Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat členové:

 1. podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti SK,
 2. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy SK a základní normy sportovního chování,
 3. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů SK,
 4. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SK k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno SK,
 5. řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností v SK, pokud o tom příslušný orgán SK podle stanov rozhodl,
 6. řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen

B) Zánik členství

1. Členství v SK/TJ zaniká:

 1. vystoupením člena,
 2. vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě a dostatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
 3. vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušováním stanov, jiných vnitřních předpisů SK, usnesení a rozhodnutí orgánů SK nebo jiných členských povinností,
 4. úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
 5. zánikem SK bez právního nástupce

V.

Majetek a hospodaření

1.  Zdrojem majetku SK jsou zejména:

 1. členské příspěvky,
 2. příjmy z vedlejší činnosti,
 3. příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních a tanečních zařízení a organizováním sportovní a tanečních činností
 4. příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,
 5. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.
 6. dary

2.  Majetek SK je ve vlastnictví SK jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje pracovní představenstvo. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

3.  Bližší zásady hospodaření s majetkem SK může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

4.  V případě zrušení SK bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu SK.